Profit

Profit je koncept koji se odnosi na to kada postoji ekonomska korist, profit ili, riječima Karla Marxa, kapitalna dobit. Svemu tome prethodi kontrola proizvodnje ili distribucije usluge ili dobra.

Profit

Profit se odnosi na situaciju koja nastaje kada osoba, nakon obavljanja određene ekonomske aktivnosti, ostvari dodatnu korist. Ova korist je poznata kao profit.

Dakle, profit je jedno od glavnih pravila kapitalizma, jer uspostavlja sistem kroz koji se kroz profit stvara interes i privatni poticaj ljudi. To je zato što tržišta, kao i države, moraju garantovati korištenje prava privatne svojine i prava eksploatacije. Sve to odgovara odgovarajućem porezu za ostvarenje navedene dobiti.

Profitni duh

Kaže se da je ekonomska aktivnost za profit kada se eksploatacija dobra ili usluge vrši radi dobijanja ekonomskog povrata. Odnosno, kada osoba izvršava zadatak da za to dobije finansijsku korist. To je ono što znamo kao motiv profita.

Ovo je važno istaći, jer mnoge fondacije i organizacije, poput NVO, obavljaju privrednu djelatnost, ali nisu za profit. To znači da oni za to ne ostvaruju profit, jer to rade bez vlastite ekonomske svrhe.

Gubitak profita

Gubitak dobiti je imovinska šteta nastala zbog izostanka dobiti, zbog nezakonite radnje, štete trećeg lica ili kršenja ugovora.

Kada se osoba mora pridržavati ugovora, a njegovo kršenje povlači gubitak koristi za drugu stranu, kaže se da postoji situacija izgubljene dobiti.

Ova situacija je kažnjiva po zakonu. Na ovaj način, uzrok štete je dužan da odgovara naknadi oštećenoj osobi. Na taj način mu odgovara za štetu i gubitke dok se učinjena šteta ne popravi.