Privatni kapital

Privatni kapital je ona vrsta kapitala koju koriste privatni privredni subjekti kako bi razvili svoje ekonomske aktivnosti i na taj način ostvarili ekonomsku korist.

Privatni kapital

U okviru klasifikacije različitih tipova postojećeg kapitala, privatni kapital se izdvaja kao onaj u kojem njegovo vlasništvo pada na privatne agente. Na ovaj način vlasništvo nad privatnim kapitalom pripada svim vrstama porodica, ali i kompanijama. Oni koriste resurse koji čine ovaj kapital da bi dobili ekonomski prinos.

U tom smislu, privatni kapital postaje instrument dostupan privatnom sektoru za generisanje profita, na osnovu određenih resursa.

Dakle, ovaj kapital omogućava razvoj velikog broja privrednih aktivnosti, kroz proizvodnju dobara i usluga. Odnosno, čini privatnu investiciju.

Karakteristike privatnog kapitala

Modalitet kapitala privatnog tipa ima neke karakteristike koje treba istaći:

  • Izvor ulaganja : Investicije privatnog kapitala se stvaraju i poduzimaju u širokom spektru poslovnih modela.
  • Privatno porijeklo : Ovaj kapital dolazi iz sredstava porodica i kompanija, namijenjenih za opštu vrijednost.
  • Odnos sa dugom : Često je izvor privatnog finansiranja preuzimanje duga. Drugim riječima, privatni agenti primaju zajmove ili kredite kako bi koristili svoja sredstva za privatna ulaganja.
  • Generator poslovnog tkiva: Obično je privatni kapital najprisutniji u različitim ekonomijama zemalja. To dovodi do otvaranja radnih mjesta i većine privrednih društava u privredi, pokrivajući većinu privrednih sektora.

Primjeri privatnog kapitala

Slijedeći koncept vlasništva, kapital privatne prirode obuhvata sav taj skup kapitala koji pripada agentima koji su dio privatne sfere.

Ovo pretpostavlja da postoji velika raznolikost primjera u svakodnevnoj ekonomiji. To bi se kretalo od industrijske mašinerije lokalne kompanije, do slikovne kolekcije pojedinca.

U računovodstvenom smislu, temeljni kapital je privatni primjer doprinosa koje, prvobitno, partneri daju prilikom osnivanja trgovačkog društva. One mogu biti i u novcu i u naturi.