Poreska obaveza

Poreska obaveza je svaka obaveza koja nastaje kao rezultat potrebe plaćanja poreza za izdržavanje državnih troškova.

Poreska obaveza

Kao posljedica obaveze plaćanja poreza nastaju obaveze između poreskih obveznika i Uprave. To znači da postoji odnos između poreskog obveznika i Uprave, te je stoga država nadležna da traži plaćanje poreza. Cilj plaćanja poreza je da poreski obveznik, u skladu sa svojim ekonomskim mogućnostima, snosi neophodne troškove za održavanje struktura i institucija države.

Nepoštivanje poreskih obaveza nosi odgovarajuću poresku kaznu.

Poreske obaveze se mogu klasifikovati na materijalne i formalne.

Elementi poreskih obaveza

 • Aktivni subjekt : To je onaj koji traži plaćanje poreza (Uprava).
 • Porezni obveznik : To su oni koji su dužni da plaćaju danak.
 • Poreski obveznik : Svi koji se pridržavaju plaćanja poreske obaveze.
 • Oporezivi događaj : Okolnosti koje stvaraju obavezu plaćanja poreza.
 • Poreska osnovica : Iznos na koji se obračunava porez.
 • Poreska stopa: Procenat koji se primenjuje na poresku osnovicu za obračun poreske obaveze.
 • Poreska kvota : Iznos koji poreski obveznik mora platiti za plaćanje poreza.

Materijalne poreske obaveze

 • Glavna poreska obaveza : Sastoji se od plaćanja poreske kvote. Ako dođe do oporezivog događaja, porez se mora platiti, osim ako ne nastupi jedan od slučajeva izuzeća utvrđenih zakonom.
 • Obaveze između pojedinaca koje proizilaze iz poreza : One nastaju kao rezultat poreske olakšice između poreskih obveznika.
 • Obaveza plaćanja na račun : Podrazumijeva uplatu Poreskoj upravi. Iznosi poreske kvote se avansiraju prije nego što se dogodi oporezivi događaj.
 • Dodatne poreske obaveze : To su obaveze učiniti ili ne učiniti.

Formalne poreske obaveze

To su obaveze koje nameću zakonodavstvo prilikom provođenja postupaka i poreskih potraživanja.