Hipotekarni kredit

Hipotekarni kredit je vrsta kredita koji je podržan hipotekarnom garancijom. Odnosno, ako dužnik kredita nije mogao platiti rate, povjerilac bi mogao zadržati imovinu pod hipotekom … Read more

Akreditiv

Dokumentarni akreditiv je bankarska operacija u kojoj prodavac (obično izvoznik) osigurava naplatu robe zahvaljujući bankarskoj garanciji, a kupac (obično uvoznik) osigurava prijem te plaćene robe. … Read more

Odgođeni kredit

Odgođeni kredit je plaćanje koje je primljeno unaprijed i za koje se roba ili usluga moraju isporučiti u budućnosti. Drugim riječima, odgođeni kredit je naknada … Read more

Kredit dobavljača

Kredit za dobavljače je nebankarski modalitet finansiranja u kompanijama. Sastoji se od nabavke sirovine neophodne za proizvodni proces, uz preuzimanje obaveze plaćanja u budućnosti bez … Read more

Komercijalni kredit

Komercijalni kredit je odgoda plaćanja robe ili usluga koje kompanija odobrava svojim kupcima. Dakle, to nije ništa drugo nego mogućnost koju nudi dobavljač kako bismo … Read more

Soft credit

Soft kredit je vrsta kredita u kojoj zajmodavac nudi veoma povoljne uslove zajmoprimcu. Povoljni uslovi koje uživa zajmoprimac uglavnom su dva tipa: Niske kamatne stope: … Read more

Bankovni kredit

Bankarski kredit je novčani iznos koji finansijska institucija stavlja na raspolaganje svom klijentu, pojedincu ili kompaniji, ugovarajući uslove za povraćaj ugovorenih iznosa preko ukupnog iznosa. … Read more

Kredit za tržište

Tržišni kredit je sistem koji se koristi na španskim berzama za finansiranje transakcije akcija na berzi. Tržišni kredit odobrava maksimalno finansiranje od 75% ukupne potrebne … Read more

Potrošački kredit

Potrošački kredit je vrsta ličnog kredita, sa ekonomskim minimumom, namijenjen za nabavku robe ili usluge, a odobrava ga preduzetnik koji ih daje . Sve to … Read more

Kredit

Zajam je operacija finansiranja u kojoj osoba koja se zove ‘povjerilac’ (obično finansijska institucija), pozajmljuje određenu novčanu cifru drugoj, koja se zove ‘dužnik’, koji od … Read more

Kredit Default Swaps (CDS)

A Credit Default Swap ili CDS na engleskom) je a finansijski derivat koji omogućava pokriće rizika neplaćanja a finansijsko sredstvo . To su bilateralni ugovori koji prenose kreditni rizik između dvije … Read more

Kreditna kriza

Credit Crunch je kreditna kontrakcija koja je rezultat finansijske krize u kojoj banke nameću ozbiljno ograničenje kredita ili pooštravanje uslova za pristup kreditima od strane … Read more