Ogromna komunikacija

Masovna komunikacija je ona koja se odvija između jednog pošiljaoca i primaoca koji se sastoji od velikog broja ljudi. Implementacija štampe je jasan primjer ove vrste komunikacije.

Ogromna komunikacija

Postoje različite vrste komunikacije, uključujući i tzv. Ako postoji nešto što karakteriše ovaj način komunikacije, to je činjenica da poruku prima veliki broj ljudi i da je šalje jedan jedini pošiljalac.

Masovna komunikacija je tipična za medije, velike kompanije, entitete ili javne institucije. Njegov glavni cilj je da dopre do što veće publike.

Izvanredni elementi uključeni su u proces komunikacije kako bi se poruka ostvarila. Na primjer, pošiljalac, primalac, kanal i poruka. Oni su neophodni da bi se komunikacija odvijala.

Karakteristike masovne komunikacije

Ovo su glavne karakteristike masovne komunikacije:

  • Publika koja prima poruku je široka. Nije namijenjena slanju informacija jednom primaocu, već je cilj da to bude masovna publika.
  • Direktan odgovor primaoca nije zamišljen, nešto logično jer polazi od činjenice da se radi o poruci namijenjenoj velikom broju ljudi.
  • Publiku mogu činiti ljudi različitih društvenih rangova, godina, spola ili političkih sklonosti. Na primjer, kada informativna kuća pošalje vijest, ona može doprijeti do heterogene publike bez ikakve razlike od prethodno navedenih.
  • Anonimnost publike je još jedna karakteristika. Ljudi koji čine javnost kojoj je poruka upućena su anonimni među sobom, a anonimni su i za medij.

Čemu služi masovna komunikacija?

Glavni cilj masovne komunikacije je da se određena poruka ili informacija prenese velikom broju ljudi. Institucije koriste ovu vrstu komunikacije kako bi javnosti dostavile izvanredne ili relevantne vijesti s ciljem postizanja većeg dosega.

Karakteristika ove vrste komunikacije je da u procesu učestvuje pošiljalac i veliki broj primalaca.

Radi se o komunikaciji koja ima veliki obim, barem se tako tvrdi, jer se kanali koriste da se to potakne, na primjer, radio ili televizija.

Primjer masovne komunikacije

Tokom predsjedničke izborne kampanje, na televiziji će se održati debata sa liderima svake stranke.

Namjera je da se u ovom programu pokažu ideje i vrijednosti svakog lidera. Dakle, debatu će prenositi masovni mediji, pa je cilj da dopre do velikog broja ljudi kako bi iz prve ruke saznali ciljeve političara koji učestvuju.

To će im pomoći da donesu odluku da glasaju na izborima. Ovo je primjer masovne komunikacije. Riječ je o informativnom događaju od velikog interesa, kojeg emituje medij koji dopire do velikog broja ljudi i usmjeren je na publiku koju čini širok raspon pojedinaca.