Matrica prioriteta

Matrica prioriteta

Matrica prioriteta 1

Matrica prioriteta je alat koji vam omogućava da uporedite i odaberete između određenih problema ili rješenja prioritete za donošenje odluke.

Najvažnija stvar u vezi sa ovom matricom je da pomaže u odabiru opcije s obzirom na listu alternativa na osnovu određenih kriterija. Kriterijum je parametar koji se uzima kao referenca za evaluaciju prioriteta i na osnovu toga da bi se mogla donijeti konsenzualna odluka. Takođe omogućava najbolju alokaciju oskudnih resursa koji se poseduju, tako da se koriste u skladu sa prioritetima koji su predstavljeni.

Nadalje, ovaj alat je poznat i kao dijagram prioriteta. Koristi se posebno u oblasti kvaliteta. Vrlo je korisno izabrati alternativu između nekoliko mogućnosti.

Za šta se primjenjuje matrica prioriteta?

Matrica prioriteta se primjenjuje na:

1. Identifikujte koji će biti kriterijumi za evaluaciju i njihovu procenu

Pre svega, identifikacija kriterijuma i njihova evaluacija je veoma važna jer nam omogućava da odredimo njihov nivo važnosti. Bez njih, proces određivanja prioriteta ili klasifikacije kriterijuma po važnosti ne bi mogao biti sproveden.

Budući da ovi kriteriji i njihova ocjena odražavaju koliko su važni svi zadaci za koje se očekuje da će biti obavljeni. Ako nema ovih parametara, ne može se napraviti ispravna klasifikacija.

2. Pojašnjenje problema

Drugo, razjašnjavanje problema je od suštinskog značaja, jer se u većini slučajeva problemi ne mogu razumjeti uz potrebnu transparentnost. Tek kada se problemi razumiju, mogu im se dati najbolje rješenje.

3. Analiza rješenja

Treće, moraju se predložiti alternativna rješenja za probleme. Matrica prioriteta omogućava predlaganje rješenja i predlaganje plana. Plan određuje kako će se rješenje implementirati.

4. Pronalaženje mogućnosti za poboljšanje

Četvrto, treba napomenuti da je unapređenje procesa i aktivnosti nešto čemu uvijek treba težiti. Ali posebno kada se suočavaju sa problemima. Poboljšanje je cilj kojem uvijek težite.

Matrica prioriteta 1
Matrica prioriteta

Koraci za razvoj matrice prioriteta

Koraci koje treba slijediti za razvoj matrice prioriteta su sljedeći:

1. Odredite cilj za koji se nadate da ćete postići

Iznad svega, matrica se mora razviti u cilju postizanja jasno definisanog cilja. Zato je neophodno da cilj bude izražen na jasan, konkretan i konkretan način. Preporučljivo je dobro definirati cilj, znati šta se očekuje da će se postići primjenom matrice prioriteta.

2. Identifikujte opcije

Naravno, mora se sastaviti lista u kojoj su navedene sve opcije koje su dostupne da bi se mogao postići predloženi cilj. U nekim slučajevima opcije mogu već biti definirane. Po potrebi treba predložiti druge alternative koje će predložiti članovi radne grupe. Među prijedlozima treba izabrati najprikladnije.

3. Uspostaviti kriterijume

Naravno, kriterijumi koji će se koristiti moraju biti uspostavljeni u skladu sa očekivanim ciljem. Ljudi koji čine radnu grupu će definisati kriterijume koji se moraju uzeti u obzir. Na primjer, neki kriteriji koji bi se mogli uzeti u obzir bi bili vrijeme za izvođenje projekta, potrebni resursi za njegovo izvođenje, radni kapaciteti osoblja, među nekima koje možemo spomenuti.

4. Ponderiranje kriterija

Ponderisanje kriterijuma podrazumeva definisanje kvantitativne vrednosti koju će svaki kriterijum imati. Drugim riječima, mora se uzeti u obzir težina ili nivo važnosti svakog od kriterija. U ovom koraku je tabela matrice prioriteta već razrađena.

5. Poređenje opcija

Zaista, ovdje se već može napraviti poređenje između opcija. Ove opcije se porede na osnovu kriterijuma koji su prethodno utvrđeni. Način analize je kao slovo L.

Jer na strani okomite ose su opcije, a na strani horizontalne ose korišćeni kriterijumi. Stoga je svaka opcija u korelaciji sa svim kriterijima, stavljajući vrijednost za svaki slučaj.

6. Odaberite najbolju opciju

Na kraju, za odabir najbolje opcije, svaka opcija se upoređuje sa svim kriterijima. A za postizanje postavljenog cilja bira se onaj koji se smatra najboljim.

Matrica prioriteta 2
Matrica prioriteta
korake da to učinite

Primjer matrice prioriteta

Da bismo jednostavno prikazali primjenu matrice prioriteta, slijedit ćemo prethodne korake:

1. Odredite cilj koji želite postići

Naš cilj je da izaberemo najboljeg profesora ekonomije.

2. Identifikujte opcije

Profesori koji drže časove ekonomije su:

 • Manuel Ramos.
 • Luisa Fernández.
 • Carlos Lara.

3. Uspostaviti kriterijume

 • Domen predmeta.
 • Lakoća objašnjavanja.
 • Količina preostalih zadataka.
 • Tačnost.
 • Objektivnost za kvalifikaciju.

4. Ponderiranje kriterija

 • Savladanost teme → 40
 • Jednostavnost objašnjenja → 30
 • Količina preostalih zadataka → 10
 • Tačnost → 10
 • Objektivnost kvalifikacija → 10

5. Odaberite najbolju opciju

Matrica prioriteta 3
Primjer matrice prioriteta

U ovom slučaju najbolja opcija je Manuel Ramos, jer prema kriterijima koji se ocjenjuju on ima najbolji rezultat.

Prednosti primjene matrice prioriteta

Glavne prednosti primjene matrice prioriteta su:

 • Prilično je fleksibilan: može se koristiti sa dosta fleksibilnosti, budući da još uvijek može povezati nekoliko opcija i nekoliko kriterija. Ili, naprotiv, mnogo opcija i mnogo kriterija.
 • Lako se koristi u radnim grupama: Ovaj alat je vrlo jednostavan za korištenje u radnim timovima, potreban vam je samo ekran, tabla ili tabla.
 • Lako za procjenu: Kada se koristi za parametre, lako je biti u mogućnosti procijeniti, čak i kada postoji mnogo opcija i parametara jer se mogu koristiti računska sredstva.
 • Lako postići konsenzus: Sa ovom matricom vrlo je lako dogovoriti se da odaberete najbolju opciju.

Konačno, možemo reći da je matrica prioriteta alat koji se lako koristi za pronalaženje najboljih rješenja za rješavanje problema. Osim toga, može se koristiti u bilo kojoj oblasti ili području poslovnih aktivnosti i drugih vrsta odluka u svakodnevnom životu ljudi.

Matrična podjela

 • Kvadratna matrica
 • Matrica odlučivanja
 • Priložena matrica