Komunikacija naviše i naniže

Komunikacija naviše je ona koja ide od nižih nivoa kompanije ka višim. Naprotiv, silazna komunikacija je ona koja počinje od viših rangova kompanije do zaposlenih na nižim nivoima. To je suštinska razlika između oba tipa komunikacije.

Komunikacija naviše i naniže

Postoje različite vrste komunikacije unutar kompanija. Interna komunikacija je neophodna za održavanje dobre koordinacije između svih radnika.

Komunikacija prema gore i prema dolje su dvije široko korištene opcije u odnosu na komunikaciju koja se koristi unutar kompanije.

U tom smislu, komunikacija naviše je ona koja počinje od nižih sektora kompanije prema višim sektorima. Ovom vrstom komunikacije zaposleni nastoje izraziti svoje sugestije, mišljenja ili nedoumice o aspektima rada koji su im najvažniji.

Što se tiče komunikacije prema dolje, ona se odvija obrnuto. Komunikacija počinje od najviših pozicija kompanije do najnižih.

Ova opcija se široko koristi u mnogim kompanijama, jer njome nameravaju da ponude podatke, informacije i znanje o svojim vrednostima i politikama svim svojim zaposlenima.

Koje su najistaknutije razlike između upstream i downstream komunikacije?

Ovo su glavne razlike između to dvoje:

  • Komunikacija naviše počinje od zaposlenih koji zauzimaju niže nivoe kompanije unutar organizacione šeme, pa sve do viših rangova. Naprotiv, komunikacija naniže nastaje obrnuto. Odgovorni za kompaniju su oni koji izdaju informacije koje su usmjerene prema radnicima koji čine niže odjele.
  • Komunikacija prema dolje je najčešća unutar kompanija.
  • Cilj uzlazne komunikacije je da pokaže sugestije radnika u odnosu na kompaniju, da sarađuje u suočavanju sa određenim problemima koji se javljaju, i da pruži rješenja čak i ako se odnose na probleme koji potiču iz drugih odjela. Ukratko, pokušajte da izrazite mišljenje zaposlenih i izložite njihove najistaknutije potrebe kako bi ih nadređeni čuli.
  • Komunikacija prema dolje ima za cilj da informiše o zadacima i poslovima koje zaposleni moraju da razviju, da kontroliše kako se razvijaju aktivnosti i da po potrebi predloži programe orijentacije. Također služi za prenošenje najistaknutijih vrijednosti kompanije i pružanje ažuriranih informacija zaposlenima o tome šta se dešava unutar kompanije.

Primjer upstream i downstream komunikacije

Kompanija koja želi prenijeti svoje vrijednosti i informirati svoje zaposlenike o novim ciljevima koje ima razvijat će komunikaciju naniže.

Za realizaciju poslat će interni bilten kako bi svi zaposleni bili informisani, jer će ova znanja biti veoma korisna za saradnju i razvoj zajedničkog rada na ostvarivanju ciljeva koje predlaže menadžment kompanije.

S druge strane, zaposleni koji čine niže službe kompanije, žele da ukažu na potrebu poboljšanja plata, jer su se uslovi rada promijenili.

Da bi to učinili, zatražit će sastanak sa svojim nadređenim ili nadređenim šefom kako bi mogli iznijeti svoje sugestije i prezentaciju slučaja za koje žele da odgovorna osoba zna.

Preporučljivo je da se u kompaniji izmjenjuju oba tipa komunikacije, jer će odgovorni za kompaniju moći informirati zaposlene i obrnuto.