Kapitalizirani novčani tok

Kapitalizacija novčanog toka sastoji se od izračunavanja vrijednosti koju će iznos novca imati danas na datum u budućnosti. To je suprotno od sniženja ili ažuriranja.

Kapitalizirani novčani tok

Dovođenje iznosa novca u buduću vrijednost podrazumijeva primjenu jedne od sljedeće dvije formule:

Buduća vrijednost = sadašnja vrijednost * (1 + i) ^ Br. godina, kada se kamata reinvestira

Buduća vrijednost = sadašnja vrijednost * (1 + i * br. godina), kada se kamata ne reinvestira

gdje:

  • Sadašnja vrijednost → To je početna investicija.
  • I → To je kamatna stopa ili profitabilnost.

Kapitalizacija odgovara na "koliko će sutra vrijediti euro danas" ili "koliko ću imati novca za x vremena ako danas uložim određeni iznos po određenoj kamatnoj stopi".

Komponente kapitaliziranog novčanog toka

Novac ima drugačiju vrijednost tokom vremena. Dakle, svi mi vrednujemo više od 100 evra danas nego 100 evra sledećeg meseca iz sledećih razloga:

  • Inflacija : smanjuje našu kupovnu moć.
  • Ekonomski, politički ili društveni faktori: kao što su oskudica resursa, ponuda i potražnja ili svjetska kriza, što može dovesti do gubitka vrijednosti novca.
  • Oportunitetni trošak: Primanje novca sutra umjesto danas znači gubitak povrata vaše investicije. Novac možemo dobiti u roku od mjesec dana, ali to će vrijediti 100 eura, a da smo prošli mjesec primili i uložili, tih 100 eura bi vrijedilo više novca, u zavisnosti od kamate koju bismo ostvarili.

Upravo iz tog razloga, ne bi bilo baš intuitivno porediti vrijednost od 100 eura danas i vrijednost koju bi tih 100 eura imalo za godinu dana od sada. I ažuriranje ili diskont i kapitalizacija novčanog toka služe da se uzmu referentna tačka vrijednosti novca tokom vremena i da se mogu napraviti ekvivalentna poređenja.

Primijenjeno na poslovnu sferu, prije početka bilo kojeg projekta neophodno je analizirati njegovu ekonomsku održivost kroz prizmu novčanog toka ili trezora. Drugim riječima, sa stanovišta čvrstog novca koji će projekat generirati ili apsorbirati.

Novčani tok je nezavisan od koncepta računa dobiti i gubitka kompanije ili projekta. Na kraju dana, novčani tok se zasniva na primanjima i uplatama, koji su stvarni transferi ili kretanja novca. Dok se račun dobiti i gubitka bavi prihodima i rashodima koji predstavljaju prava odnosno obaveze.

Da bi to uradio, analitičar mora procijeniti odlive i prilive novca tokom cijelog projekta kroz finansijske projekcije i, opet, odabrati trenutak u kojem će to vrednovati.

Primjer izračuna kapitaliziranog novčanog toka

Imamo dvije formule kapitalizacije koje ćemo koristiti u zavisnosti od toga da li se ostvareni tokovi ili profit reinvestiraju u početni kapital ili ne. Reinvestiranje ili kapitalizacija kamata znači da se one dodaju početnoj investiciji i stoga svake godine imamo veći kapital.

Jednostavna formula kapitalizacije: koristimo je kada se generirani tokovi ne reinvestiraju u početni kapital:

VF = VP * (1 + i * br. godina).

Formula složene kapitalizacije: Koristimo je kada se generisani tokovi reinvestiraju u početni kapital. Reinvestiranje ili kapitalizacija kamata znači da reinvestiramo koristi koje ostvarujemo, odnosno dodajemo ih osnovnom kapitalu. Sa kojim se buduća isplativost investicije primjenjuje na sve veći iznos novca. Drugim riječima, postoji efekat "snježne grudve" koji će generirati više novca i omogućiti nam da iskoristimo mogućnost eksponencijalnog množenja početnog kapitala:

VF = VP * (1 + i) ^ Broj godina.

Tako da:

Primjer 1, jednostavno slaganje : Pretpostavimo da danas imamo 1.000 valutnih jedinica koje nam neće trebati u narednoj godini. Stoga smo odlučili da ih učinimo profitabilnim ulaganjem u kotiranu kompaniju, čija je cijena stabilna i jedva varira, koja će nam isplatiti godišnju dividendu od 8%.

Pod pretpostavkom da se cijena nije promijenila i da je, dakle, ista kao prije godinu dana, koliko ćemo novca dobiti nakon godinu dana?

Primjenjujemo formulu jednostavne upotrebe velikih slova:

VF = 1000 * (1+ 0,08 * 1 godina) = 1080 novčanih jedinica.

Nakon godinu dana dobili bismo 1.080 CU, od čega 80 dolazi od dividende.

Ali koliko bismo novca dobili ako bismo odlučili da zadržimo investiciju 4 godine?

FV = 1.000 * (1 + 0,08 * 4 godine) = 1.320 mu

Imali bismo 1,320 um.

Primjer 2, složena kapitalizacija : Pretpostavimo sada da tražimo investiciju koju, umjesto da raspodjeljujemo kamate / beneficije generirane godišnje, želimo da ponovo investiramo. Pretpostavimo da nađemo, na primjer, investicioni fond koji ulaže u dionice i reinvestira dividende koje plaćaju kompanije, s kojim možemo ostvariti prosječan prinos od 8% za 4 godine.

Koliko ćemo novca imati do tada?

Primjena formule složene kamate:

Buduća vrijednost = 1.000 * (1 + 0.06) ^ 4 = 1.360,49 um

Kao što vidimo, pod istim uslovima (8% profitabilnosti za 4 godine sa istim početnim kapitalom i zanemarujući povećanje ili smanjenje cijene akcija i učešća fonda), zarađujemo 40,49 eura više ako kapitaliziramo kamate.

To znači da će, ako vjerujemo u mogućnosti rasta projekta, biti poželjno reinvestirati ostvareni profit, kako bismo povećali naše buduće bogatstvo.