Emitovani kapital

Emitentni kapital je nominalna vrijednost ukupnog skupa dionica koje društvo plasira, na prodaju, na tržište. Ovo može potpisati šira javnost, ali i dioničari .

Emitovani kapital

Emitentni kapital je ukupna vrijednost skupa dionica koje društvo plasira na tržište. Odnosno, kada kompanija lansira akcije svog osnovnog kapitala, bilo po prvi put ili kao dokapitalizaciju, emitovani kapital se odnosi na ukupnu vrijednost dionica koje kompanija stavlja na prodaju, a dostupne su zainteresovanim investitorima. Ovi investitori mogu biti sadašnji dioničari kompanije ili novi investitori.

Emitovani kapital se može emitovati u akcijama sa emisionom premijom ili diskontom. Odnosno, kada se dionica izdaje sa premijom, investitor mora platiti iznos veći od nominalne vrijednosti dionice na tržištu. Dok, kada se dionica izdaje uz diskont, investitor može kupiti dionicu po vrijednosti nižoj od nominalne vrijednosti po kojoj je dionica na tržištu.

Razlika između osnovnog i upisanog kapitala

Ovaj koncept ne treba brkati sa upisanim kapitalom. Odnosno, emitovani kapital je ukupna vrijednost dionica koja je stavljena na raspolaganje dioničarima ili široj javnosti za sticanje. U međuvremenu, upisani kapital je, konačno, kapital koji su akcionari ili javnost stekli na tržištu društva koje je pokrenulo kapital, odnosno vrednost broja upisanih (kupljenih) akcija.

To znači da upisani kapital, ponekad, nije jednak emitovanom kapitalu. To je zato što ne postoji obaveza da sve akcije koje se stavljaju na tržište moraju steći dioničari.

Primjer emitovanog kapitala

Pretpostavimo da kompanija želi da se proširi u drugim zemljama, pa želi da uloži 100.000 dolara. Da bi to uradila, kompanija želi da izvrši dokapitalizaciju u vrednosti od tih 100.000 dolara.

Dionicama kompanije se trguje na NASDAQ-u po nominalnoj vrijednosti po dionici od 20 dolara. Stoga, budući da kompanija ne želi da izdaje nove akcije uz diskont ili emisionu premiju, ono ih izdaje po istoj nominalnoj vrednosti kao i na tržištu.

Stoga, pošto želi da prikupi 100.000 dolara, kompanija na tržište plasira 5.000 dionica u vrijednosti od 20 dolara.

Nakon lansiranja dionica, investitori, koji nisu baš oduševljeni projektom, žele kupiti 3.000 dionica. Odnosno, od osnovnog kapitala, koji je iznosio 100.000 dolara, upisano je 3.000 naslova. Ove hartije od vrednosti, po 20 dolara po akciji, predstavljaju 60.000 dolara. Drugim riječima, upisani kapital je iznosio 60.000 dolara, dok je osnovni kapital iznosio 100.000 dolara.