Ekonomska situacija

Ekonomska konjunktura je zajednička ekonomska situacija koju data ekonomija pokazuje u datom trenutku. Drugim riječima, trenutna situacija kroz koju ekonomija prolazi, kao i njeni budući izgledi.

Ekonomska situacija

Ekonomska situacija, u ovom smislu, je ekonomska situacija koju data privreda pokazuje u datom trenutku u cjelini.

Dakle, trenutna situacija kroz koju ova ekonomija prolazi, pokazuje ono što se obično naziva ekonomskim izgledima. Konjunktura, drugim riječima, odražava trenutno stanje jedne ekonomije. Država koja se može modificirati djelovanjem različitih socioekonomskih agenata, što dovodi do novih konjunkturnih scenarija.

Dakle, data je konjunktura za socioekonomske subjekte, kao i evoluciju ekonomskih varijabli koje čine ekonomiju. Varijable kao što su ponuda, potražnja, kamatna stopa, kao i druge relevantne varijable.

Razlika između ekonomske situacije i strukture

Ekonomska situacija i struktura su dva pojma koja se odnose na slične stvari, ali predstavljaju suprotnost jedna drugoj. Odnosno, ekonomska situacija i struktura su dvije vrste situacija koje ekonomija može predstaviti. Odnosno, kada govorimo o ekonomskim situacijama, možemo reći da je situacija privremena ili strukturalna, misleći na veličinu i temporalnost stvari.

U tom smislu, ekonomska situacija je, kako smo rekli, ukupna ekonomska situacija koju data ekonomija pokazuje u datom trenutku. Drugim riječima, kratkoročna situacija koja pokazuje sadašnji scenario date ekonomije.

Dok je, s druge strane, privredna struktura situacija koju privreda predstavlja i koja se ne može mijenjati u kratkom roku. Drugim riječima, situacije koje ekonomija predstavlja dugoročno, s kojima se mora suočiti tokom vremena, a ne predstavljajući privremenu prirodu koju situacija predstavlja.

Uopšteno govoreći, konjunktura se obično odnosi na specifičnu situaciju koju privreda predstavlja. Dok se, s druge strane, struktura odnosi na dugoročnu strukturu privrede.

Glavni indikatori ekonomske situacije

Za mjerenje situacije kroz koju prolazi privreda, postoji niz indikatora koje nazivamo indikatorima ekonomske situacije. U tom smislu, oni nam pomažu da kontrolišemo trenutnu situaciju kroz koju privreda prolazi, kao i da znamo stanje situacije.

Među glavnim pokazateljima ekonomske situacije su:

  • Indeks cijena.
  • Plate
  • Proizvodnja.
  • Posao.
  • Vanjska trgovina.
  • Potrošnja u domaćinstvu.
  • Nalozi kompanije.

Iako postoji mnogo indikatora ekonomske situacije, oni su najčešće najčešće korišteni. Neki pokazatelji koji nam omogućavaju da procijenimo ponašanje privrede jedne zemlje u datom periodu, u konjukturnom scenariju.

Iako je istina da neki od njih mogu predstavljati privremene probleme. Na primjer, u vezi sa nezaposlenošću možemo govoriti o različitim vrstama nezaposlenosti. Među njima je i strukturna nezaposlenost.

Efekti ekonomske politike

Kao i kod ekonomske strukture, ekonomska situacija može biti promjenjiva, promjenjiva prije djelovanja različitih društveno-ekonomskih agenata. U tom smislu, ekonomska situacija predstavlja veću olakšicu za promjene, budući da je riječ o prolaznijem scenariju od, naprotiv, onog koji predstavlja ekonomska struktura. Iz tog razloga, uticaj ekonomske politike igra fundamentalnu ulogu u ovom pitanju.

Dakle, ekonomska politika, kojom upravljaju političari na datoj teritoriji, predstavlja alat za upravljanje ekonomskom situacijom. Ovisno o akcijama koje se sprovode, one će imati veći ili manji utjecaj na situaciju u zemlji.

Stoga je neophodno da, kada situacija nije povoljna za aktere koji koegzistiraju u privredi, ekonomska politika, dobro primenjena, pokuša da modifikuje scenario, proizvodeći konvergenciju ka povoljnijim scenarijima koji omogućavaju veći privredni rast i dalji razvoj. .

Primjer ekonomske situacije

Da damo primjer ekonomske situacije, najbolji pokazatelj za to je zaposlenost. Zaposlenost je indikator koji pati od velike sezone. Drugim riječima, postoje konjunkturni scenariji u kojima se varijabla zaposlenosti ponaša na ovaj ili onaj način.

U tom smislu, sektor turizma, sa visokom stopom privremenih zapošljavanja, je sektor koji ima tendenciju generisanja zapošljavanja kada postoji velika potražnja kao što je ona tokom ljetnog perioda. U tom smislu, ljeto i varijacije u zaposlenosti (naviše) su dobar primjer situacije. Pa, zahvaljujući ljetu, dolazi do povećanja zapošljavanja kadrova, kao i veće potrošnje.

Kao što smo to uradili, Božić je još jedan scenario koji veoma dobro predstavlja konjukturni scenario. S obzirom na datume, u decembru mjesecu dolazi do povećanja zapošljavanja kadrova, što omogućava da se zbog situacije smanji broj nezaposlenih na teritoriji.