Dužnički instrumenti

Dužnički instrumenti su instrumenti finansiranja putem kojih subjekt koji ih izdaje dobija sredstva, u zamjenu za povraćaj u određenom periodu i prethodno dogovorenu profitabilnost.

Dužnički instrumenti

Dužnički instrumenti su niz alata putem kojih kompanija, tijelo ili institucija dolazi do finansiranja. Da bi to uradio, entitet izdaje dužnički instrument koji kupac stiče, čime se obezbeđuje finansiranje entiteta. Kao naknadu, entitet se obavezuje, budući da je to finansijska obaveza, da otplati pozajmljeni iznos u datom periodu. Za to se ugovara i profitabilnost, koja će se isplatiti imaocu duga kao ispunjenje koristi.

Najpopularniji dužnički instrumenti su obveznice, mjenice ili zadužnice. Svima njima se trguje na finansijskim tržištima. Na taj način se njegovo vlasništvo može mijenjati u zavisnosti od učinka kupaca.

Vrste dužničkih instrumenata

U zavisnosti od potreba kompanije emitenta, dug se može klasifikovati u više vrsta. Ove stope se utvrđuju na osnovu trajanja dužničkog instrumenta do njegovog dospijeća, šeme plaćanja ili njegove preferencije, između ostalog.

U zavisnosti od dospijeća naslova, dužnički instrument ćemo klasificirati na:

  • Kratkoročni dužnički instrumenti : Ovo su dužnički instrumenti koji se emituju sa rokom dospijeća od 12 mjeseci ili kraćim. Odnosno instrumenti koji imaju rok dospijeća od godinu dana ili manje. Najčešći su mjenice i zadužnice. U zavisnosti od toga da li se radi o kompaniji ili državi, to će biti mjenica, odnosno mjenica.
  • Dugoročni dužnički instrumenti : Ovo su dužnički instrumenti koji se izdaju sa rokom dospijeća dužim od 12 mjeseci. Odnosno, imaju rok dospijeća od godinu dana ili više. Najčešće su obveznice. Bez obzira na to jesu li kompanije ili ne, obveznice se nazivaju obveznicama ako se odnose na korporativni dug i javni dug. Odnosno, ako su to korporativni dug, to su korporativne obveznice, a ako su javni dug, izdat od strane vlade, to su državne obveznice.

Pored toga, svaki od ovih dužničkih instrumenata može imati druge neisključive klasifikacije. Na primjer, kratkoročni dužnički instrument bez kupona (izvršava se samo jedno konačno plaćanje, bez periodičnih kupona).

Primjer izdavanja duga

Pretpostavimo da je kompaniji potrebno 1.000.000 dolara za kupovinu nove fabrike. Takođe želite da diversifikujete svoj dug sa različitim kreditorima izdavanjem korporativnih obveznica na finansijskim tržištima. Na ovaj način kompanija odlučuje da emituje 1.000 obveznica od po 1.000 dolara.

Kompanija smatra da može otplatiti dug, zavisno od obveznica koje se nalaze na tržištu, uz prinos od 3%. Slično, firma takođe smatra da želi da otplati dug sa rokom dospeća od 5 godina.

Na ovaj način operacija bi izgledala ovako:

  • Navedeni iznos: 1.000.000 $
  • Broj obveznica: 1.000
  • Iznos bonusa: $1,000
  • Godišnja kamata: 3%

Ukoliko kompanija uspije da plasira sav dug, dobiće finansijska sredstva za izgradnju nove infrastrukture. Međutim, moraćete da plaćate 5 godina kamatu na pozajmljeni iznos, kao i nominalni iznos obveznice, po dospeću dužničkog instrumenta.