Distribucija

Distribucija je nezamjenjiv element u svijetu poslovanja i marketinga. Pod distribucijom podrazumijevamo skup aktivnosti koje se provode od trenutka izrade proizvoda do kupovine od strane krajnjeg kupca.

Distribucija

Distribucija je, stoga, odlučujući aspekt i treba ga uzeti u obzir u svijetu poslovanja i marketinga. Dakle, distribucija je dio strategije usvojene u marketing miksu, na isti način na koji je dio dobro poznatih 4 P marketinga. A kod distribucije mislimo na one aktivnosti koje kompanija obavlja od trenutka kada je proizvod proizveden, pa sve dok proizvod ne stigne na policu sa koje ga krajnji kupac uzima da ga konzumira.

Dakle, distribucija se vrši preko poznatih kanala distribucije. To su sredstva koja svaka kompanija koristi da svoje proizvode dovede do krajnjeg potrošača. Od transporta do supermarketa koji prodaje naš proizvod, na primjer, oni su dio ovog kanala distribucije. Bez sumnje, cilj je osigurati da proizvodi stignu u pravo vrijeme, u potrebnim količinama i po najpovoljnijim cijenama za svakoga.

Strategije distribucije

Kao što znamo, prilikom kreiranja kompanije moramo izabrati koja će biti strategija kroz koju će se naš proizvod distribuirati.

Među mogućim strategijama možemo izdvojiti sljedeće četiri:

  • Intenzivna distribucija : To je strategija kroz koju se pokušava prodati proizvod na prodajnim mjestima vezanim za naš proizvod, koja nude više proizvoda osim naših, ali iste vrste. To je slučaj sa knjigama koje se prodaju u knjižarama.
  • Opsežna distribucija : Za razliku od prethodne, ova strategija se više fokusira na dostupnost proizvoda, kao i na to da se proizvod nalazi na svim mjestima gdje je to moguće. Na taj način daje veću difuziju. To je slučaj sa hranom, koju možemo naći u mnogim prodavnicama, svih vrsta.
  • Selektivna distribucija: Selektivna distribucija je strategija kojom pokušavamo da se razlikujemo od konkurencije, birajući ona prodajna mesta koja nude karakteristike koje tražimo. Primjer mogu biti veliki lanci električnih uređaja, koji se nalaze na mjestima lako dostupnim za porodice.
  • Ekskluzivna distribucija : Za razliku od prethodne, prodajno mjesto se fokusira na davanje većeg prestiža brendu. Primjer bi mogla biti podružnica Zara iz Inditex grupe. Pa, ovaj, da ponudi svoju odjeću, nalazi se na glavnim putevima velikih gradova, kao što je Gran Via u Madridu, ili 5th Avenue, u New Yorku.

Vrste kanala distribucije

Među vrstama kanala distribucije koje postoje, moramo razlikovati uglavnom dva: direktni i indirektni kanal distribucije.

Direktan kanal distribucije

Direktni kanal distribucije je onaj koji koriste kompanije koje se odluče da svoje proizvode dovedu do krajnjeg potrošača, bez korištenja posrednika. Budući da nema posrednika, kompanija mora obavljati sve poslove marketinga, skladištenja, transporta i marketinga svojih proizvoda.

Zauzvrat, unutar direktnih kanala distribucije možemo razlikovati dva tipa:

  • Fizički kanal : Onaj koji koristi prodavce ili ustanove preko kojih uspostavlja direktan i fizički kontakt sa kupcem.
  • Digitalni kanal: Digitalni kanal nije prestao da raste tokom vremena. U ovom tipu bi se, između ostalih strategija koje se provode digitalnim putem, našle i online trgovine, korištenje interneta za dopiranje do kupaca.

Indirektni kanal distribucije

Indirektni kanal distribucije je kanal kroz koji kompanija plasira svoje proizvode preko posrednika. Posrednici mogu biti veletrgovci ili trgovci na malo i oni postaju veza između kompanije i krajnjeg kupca.

Indirektni kanali distribucije mogu se klasificirati na sljedeći način:

  • Kratki kanal : U kojem učestvuju kompanija, posrednik i krajnji kupac.
  • Dugi kanal : Najmanje 4 nivoa učestvuju. To može biti proizvodna kompanija, koja ima distributera, a ovo sa maloprodajom, koja prodaje proizvod krajnjem potrošaču.
  • Dvostruki kanal : U ovom slučaju kompanija, pored drugih kanala, ima ekskluzivne agente koji su zaduženi za distribuciju određene robe ili usluge. Primjer može biti franšiza. Kompanija McDonald's, na primjer, ima svoje kanale, ali i primaoce franšize koji svoje proizvode isključivo distribuiraju po cijelom svijetu.

Primjer distribucije

Za kraj, pogledajmo primjer distribucije u kompanijama, kako bismo dobili definitivnu ideju o konceptu koji je ovdje definiran.

Kao primjer možemo pogledati američku kompaniju Amazon. Kompanija praktično fokusirana na logistiku i distribuciju proizvoda.

Amazon je kompanija koja koristi sve četiri strategije distribucije za prodaju svojih proizvoda. U tom smislu imamo primjer ekskluzivne distribucije u trgovinama koje Amazon posjeduje širom svijeta, a koje su postale trgovine koje vrlo posjećuje cijelo društvo. Na isti način selektivnu distribuciju nalazimo u ponudama koje nam ona čini na tržištu, gdje se nalaze portali sa proizvodima svih vrsta, ali koji su međusobno povezani.

S druge strane, kompanija takođe praktikuje ekstenzivnu distribuciju, pronalazeći proizvode svih vrsta na naslovnoj strani svog web portala, koji pripadaju veoma različitim porodicama proizvoda. Na isti način možemo reći da ima intenzivnu distribuciju, ako analiziramo kompaniju i fokusiramo se na knjižare koje posjeduje Amazon, ili vidimo specijalizirane portale na kojima se nalaze proizvodi iz određene porodice, poput elektronike.

Kada su u pitanju kanali distribucije, Amazon koristi i fizičke i digitalne kanale. I, na isti način, koristi i direktne i indirektne kanale.

Kao što znamo, Amazon ima direktne kanale, koji su predstavljeni u fizičkom i digitalnom formatu. Na isti način, ima indirektne kanale, a Amazon je čak bio posrednik u mnogim prilikama.

Dakle, Amazon je kompanija koja nam omogućava da vidimo glavne vrste distribucije koje postoje, kao i različite kanale koje kompanija može koristiti za distribuciju svog proizvoda. Stoga je dobar primjer za razumijevanje ovog koncepta.