Cena koštanja

Trošak je skup troškova koji nastaju prilikom proizvodnje proizvoda ili pružanja usluga preduzeća.

Cena koštanja

Osnovni troškovi variraju u zavisnosti od toga čime se preduzeće bavi. Ovo, budući da se u preduzećima čija se redovna djelatnost zasniva na uslugama, ne koriste npr. direktni troškovi sirovina.

Što se tiče ostalih direktnih troškova, oni mogu biti od troškova koji proizilaze iz rada ili sirovina koji direktno utiču na cenu proizvoda ili usluge, do cikličnih troškova koji su potrebni za izvršenje usluge ili prodaju proizvoda.

Primjer za to su plastična, staklena ili kartonska ambalaža proizvoda i materijali koji mogu biti potrebni za ispravno pružanje usluga.

Ciljevi obračuna nabavne cijene

Obračunom ili utvrđivanjem troška se pokušava saznati koji su izvori troškova direktno povezani sa proizvodnjom ili pružanjem usluga dotične kompanije. Ovim je predviđeno da se u materiji internog računovodstva analiziraju sljedeći podaci:

 • Identifikacija i porijeklo svake nabavne cijene.
 • Broj troškova koji su uključeni u ili čine primarne troškove.
 • Priroda i funkcija svakog od njih.
 • Težina svakog troška.
 • Otkrijte neefikasne ili nepotrebne troškove.

Sa dobijenim skupom podataka biće moguće, između ostalog, nakon analize situacije, izraditi novu strategiju ukoliko se pronađe bilo kakav nedostatak ili nedosljednost u računovodstvu troškova .

Formula troškova

Formula nabavne cijene pokušava sabrati sve one troškove koji su direktno uključeni u proces proizvodnje, pa ćemo na sve troškove morati obratiti posebnu pažnju i analizirati da li imaju direktan utjecaj ili ne.

Zatim, općenito, formula za izračunavanje troškova je sljedeća:

1

Stoga, ispravna formula nije lak zadatak osim ako kompanija nema mali repertoar troškova, a sama proizvodna aktivnost je vrlo jednostavna. Primeri komplikovanijeg i pristupačnijeg slučaja bi bio posao orijentisan na montažu vozila, a sa druge strane bio bi posao proizvodnje i marketinga voćnih sokova.

U prvom slučaju postoji vrlo širok iznos različitih troškova samo u komponentama proizvoda. U drugom slučaju, korak od uzimanja voća do pretvaranja u sok je manje složen proces.

Primer cene troškova

S obzirom na situaciju u kojoj kompanija koja pruža usluge čišćenja u školama i bolnicama, koji troškovi onih koji će biti izloženi mogu biti dio troškova?

 1. Plata svih zaposlenih u kompaniji
 2. Plata čistača
 3. Kancelarijski materijal za računovodstvo kompanije
 4. Zalihe sjedišta kompanije
 5. Finansijski rashodi po osnovu obaveza preduzeća
 6. Materijal potreban za čišćenje: rukavice, sredstva za čišćenje itd.

Od šest navedenih troškova, samo u slučaju koji je utvrđen u izjavi, plata čistača i materijal potreban za čišćenje činili bi dio troška troškova.