Javne uprave

Državna uprava obuhvata sva tijela javnog sektora formirana za obavljanje poslova upravljanja i upravljanja organizacijama, institucijama i agencijama države. Javna uprava ispunjava osnovnu funkciju, ta … Read more

Upravljanje procesima

Upravljanje procesima je pristup koji smatra da je organizacija mreža povezanih i međusobno povezanih procesa. Dakle, to je način upravljanja organizacijom na osnovu procesa koji … Read more

Upravljanje prema ciljevima

Upravljanje po ciljevima se definiše kao poslovna strategija u kojoj svi zaposleni i menadžeri kompanije rade kako bi postigli ciljeve koji su prethodno predloženi. Općenito, … Read more

Moderna administracija

Savremena administracija je proces primjene najboljih praksi zasnovanih na novim praksama i pristupima koji omogućavaju bolje prilagođavanje promjenama koje se dešavaju u društvenom i ekonomskom … Read more

Mješovita administracija

Mješovita uprava je ona koja je zadužena za upravljanje i javnim i privatnim kapitalom. Uključuje sve one organizacije koje su pod jurisdikcijom javnog i privatnog … Read more

Administracija logistike

Logistički menadžment je skup operacija i strategija koje kompanija mora implementirati. Ovo, kako biste efikasno prenijeli svoju robu do krajnjeg kupca. Odnosno, kroz ovu vrstu … Read more

Finansijska administracija

Finansijski menadžment je disciplina koja se bavi upravljanjem finansijskim resursima kompanije, obraćajući pažnju na njenu profitabilnost i likvidnost. Finansijski menadžment, zapravo, ima veoma širok opseg … Read more

Vremenski menadžment

Upravljanje vremenom je niz mehanizama koje organizacija ima kada je u pitanju efikasno definisanje svojih procesa. Da bi se to postiglo, uzima se u obzir … Read more

Administracija prodaje

Administracija prodaje su sve procedure, odluke, radnje nadzora i kontrole, revizije i evaluacije koje se odvijaju u kompaniji i koje se odnose na poslovanje prodaje. … Read more

Upravljanje projektima

Upravljanje projektom je metodologija kojom je moguće efikasno koristiti resurse koji su dostupni određenom projektu. Kroz upravljanje projektima moguće je upravljanje resursima koji se koriste … Read more

Operativna administracija

Operativni menadžment se sastoji od planiranja, usmjeravanja, organiziranja i kontrole proizvodnih procesa kompanije u cilju stvaranja vrijednosti. Na taj način, kroz ovu upravljačku aktivnost, odjel … Read more